Regulamin

REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WOKALNEGO IM. BOGDANA PAPROCKIEGO

Bydgoszcz, 12-17 listopada 2019 roku

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Bogdana Paprockiego (zwany w dalszej części regulaminu Konkursem) odbędzie się w Operze Nova w Bydgoszczy w terminie od 12 do 17 listopada 2019 roku.
 2. Organizatorem konkursu są Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie im. Bogdana Paprockiego oraz Opera Nova w Bydgoszczy (zwani w dalszej części regulaminu łącznie Organizatorem).
 3. Wszelkie decyzje w sprawach merytorycznych konkursu podejmuje Dyrektor Konkursu.
 4. Celem organizacji konkursu jest promocja utalentowanych, polskich lub polskiego pochodzenia wokalistów, studentów i absolwentów polskich akademii muzycznych, propagowanie literatury wokalnej różnych stylów i epok ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej, pomoc młodym śpiewakom w rozwijaniu ich umiejętności na polskich scenach muzycznych, kultywowanie pamięci o jednym z najbardziej uznanych polskich tenorów powojennej Polski – Bogdanie Paprockim oraz utrwalanie osiągnięć polskiej sztuki wokalnej.

 

§ 2 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs jest otwarty dla śpiewaków polskiej narodowości oraz z polskim pochodzeniem – absolwentów i studentów polskich uczelni muzycznych, którzy do dnia 12 listopada 2019 roku nie przekroczą – kobiety 32 lat, mężczyźni – 34 lat.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
  a) Poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przeniesienie praw autorskich i zezwoleniem na zarządzanie danymi osobowymi;
  b) Dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 300 PLN (zgłoszenie udziału z własnym akompaniatorem) lub 400 PLN (zgłoszenie udziału z akompaniatorem konkursowym) na konto bankowe: 98 1160 2202 0000 0000 6087 6822, w tytule wpisując: „opłata wpisowa, imię i nazwisko uczestnika, konkurs wokalny”. Po ogłoszeniu zakwalifikowania się uczestnika do konkursu opłata wpisowa jest bezzwrotna;
  c) Przesłanie do dnia 20 października 2019 roku, w formie elektronicznej na adres mejlowy: stowarzyszenie@paprocki.org, skanów następujących dokumentów:
  - Podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanym oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich z zezwoleniem na zarządzanie danymi osobowymi;
  - Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej;
  - Krótkiego biogramu;
  - Kolorowej fotografii portretowej w formacie JPG;
  - Materiałów nutowych wykonywanych w I i II etapie;
  - Zaświadczenie o aktualnym toku studiów lub skanu dyplomu (absolwenci).
 3. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń. Do konkursu zakwalifikowanych zostanie max. 60 osób. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa, o ewentualnym przyjęciu tych zgłoszeń zdecyduje Dyrektor Konkursu.
 4. O dopuszczeniu do konkursu kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 25 października 2019 roku.
 5. Koszty przyjazdu na konkurs oraz koszty zakwaterowania pokrywa uczestnik. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania od III etapu, przy czym wymeldowanie z hotelu powinno nastąpić 18 listopada 2019 roku, dzień po Koncercie Laureatów.
 6. W przypadku przyjazdu na konkurs z własnym akompaniatorem, Organizator nie pokrywa kosztu przejazdu ani zakwaterowania akompaniatorów.
 7. Uczestnicy, których zgłoszenia nie zostaną przyjęte, otrzymają niezwłocznie zwrot uiszczonego wpisowego. W przypadku, w którym zakwalifikowany uczestnik sam zrezygnuje z udziału w konkursie, wpisowe nie zostanie mu zwrócone.
 8. Organizator zapewnia sale do ćwiczeń, według harmonogramu udostępnionego drogą elektroniczną w dniu 11 listopada 2019 roku.
 9. Uczestnicy zakwalifikowani do konkursu zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Biurze Konkursu w Operze Nova w Bydgoszczy, z dokumentem potwierdzającym tożsamość, w dniu 11 listopada 2019 roku, w godzinach: 10:00 – 18:00.

 

§ 3 Harmonogram i miejsce konkursu

 1. Konkurs odbywa się w siedzibie Opery Nova w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 5, w trzech etapach, zgodnie z poniższym harmonogramem:
  a) losowanie kolejności występowania uczestników odbędzie się 5 listopada 2019 r. a otwarcie Konkursu 11 listopada 2019 r. godz. 18:00 w Sali Kameralnej im.prof. F. Krysiewiczowej
  b) I etap przesłuchań – 12 listopada 2019r., godz. 10:00 – 14:00 i 18:00 – 22:00 oraz 13 listopada 2019r., godz. 10:00 – 14:00 i 18:00 – 22:00 w Sali Kameralnej im. prof. F. Krysiewiczowej;
  c) II etap przesłuchań – 14 listopada 2019r., godz. 10:00 – 14:00 i 16:00 – 20:00 w Sali Kameralnej im. prof. F. Krysiewiczowej;
  d) III etap przesłuchań – 16 listopada 2019r., godz. 10:00 – 14:00 i 18:00 – 22:00 Scena Główna Opery Nova;
  e) Rozdanie nagród i Koncert Laureatów – 17 listopada 2019r., godz. 18:00 Scena Główna Opery Nova.
 2. Przesłuchania III etapu są dostępne dla publiczności po wcześniejszym zakupie wejściówek. Wstęp dla uczestników i akompaniatorów za okazaniem identyfikatora otrzymanego przy rejestracji.

 

§ 4 Program konkursu

 1. Prezentacja programu:
  a) I i II etap odbywa się z akompaniamentem fortepianu. Kandydaci zobowiązani są do wykonania zgłoszonego programu z pamięci w oryginalnej wersji językowej i oryginalnej tonacji. Transpozycje dopuszczalne są wyłącznie w przypadku pieśni. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.
  b) III etap odbywa się z towarzyszeniem Orkiestry Opery Nova. Próba z Orkiestrą uczestników zakwalifikowanych do III etapu odbędzie się 15 listopada 2019 roku w godz. 10:00‑14:00 oraz 18:00-22:00.
 2. Program konkursu przedstawia się następująco:
  a) I etap – czas prezentacji do 12 min.
  - Dowolna aria operowa
  - Dowolna aria oratoryjna lub kantatowa
  - Dowolna pieśń
  b) II etap – czas prezentacji do 14 min.
  - Dowolny utwór kompozytora polskiego
  - Dowolna aria oratoryjna lub kantatowa inna niż I etapie
  - Dowolna aria operowa inna niż w I etapie
  c) III etap – czas prezentacji do 10 min. *
  - Dwie arie operowe wybrane z listy repertuarowej, wykonane z towarzyszeniem orkiestry
  *w przypadku znaczącego przekroczenia limitu czasu, prezentowane arie mogą zostać skrócone według ogólnie funkcjonujących vide. Szczegółowa informacja zostanie przekazana uczestnikowi po konsultacji z dyrygentem.
 3. Warunkiem otrzymania wyróżnienia za najlepsze wykonanie arii Stanisława Moniuszki jest wybranie jej z listy utworów III etapu Konkursu.
 4. Jeden z utworów prezentowanych w I lub II etapie Konkursu może zostać powtórzony w III etapie.
 5. Zmian w zgłoszonym repertuarze można dokonywać do dnia 30 października 2019 roku. Po tym terminie zmiana wybranych utworów nie będzie możliwa.

 

§ 5 Jury i nagrody konkursu

 1. Do Jury konkursu zaproszeni zostali wybitni polscy śpiewacy operowi: Ewa Podleś, Stefania Toczyska, Andrzej Dobber, Mariusz Kwiecień, Rafał Siwek. Regulamin pracy Jury zostanie ustalony na pierwszym posiedzeniu, przed pierwszymi przesłuchaniami konkursowymi. III etap Konkursu będą również oceniać zaproszeni przez Organizatora Dyrektorzy Artystyczni wszystkich teatrów operowych w Polsce.
 2. Studenci i absolwenci członków Jury nie mogą brać udziału w Konkursie.
 3. Liczbę uczestników zakwalifikowanych do II i III etapu Konkursu ustala Jury, a jego decyzje są ostateczne i niepodważalne. Obrady Jury są tajne. Punktacja może być udostępniona uczestnikom, którzy nie biorą już udziału w konkursie. Organizator nie udziela informacji o ilości punktów uzyskanych przez innych uczestników Konkursu.
 4. Lista uczestników zakwalifikowanych do kolejnych etapów Konkursu będzie ogłaszana po przesłuchaniu wszystkich uczestników.
 5. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach – żeńskiej i męskiej. Przewidywana pula nagród wynosi 76 000 PLN a ich podział w każdej z kategorii przedstawia się następująco:
  I Nagroda15 000 PLN
  II Nagroda 12 000 PLN
  III Nagroda 9 000 PLN
  oraz wyróżnienie za najlepsze wykonanie arii Stanisława Moniuszki 4 000 PLN
 6. Jury ma prawo innego podziału miejsc i wysokości nagród z zastrzeżeniem, że łączna suma nie przekracza założonej puli ogólnej.
 7. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas Koncertu Laureatów 17 listopada 2019 roku o godz. 18:00 w Operze Nova w Bydgoszczy. Wszyscy laureaci nagród i wyróżnień zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w wyżej wymienionym koncercie. Absencja laureata na koncercie laureatów równoznaczna będzie z rezygnacją z nagrody pieniężnej. Dodatkowo laureaci zobowiązani są do udziału we wskazanych przez Organizatora koncertach promujących laureatów. Organizator zastrzega sobie możliwość umówienia się co do terminu wystąpienia oraz repertuaru z każdym z laureatów.

 

§ 6 Postanowienia pozostałe

 1. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora prawa autorskie oraz prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zaprezentowanych podczas wszystkich etapów Konkursu i koncertów laureatów, w celu wykorzystania ich w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: utrwalenia (zapisu) we wszystkich możliwych formatach (fotografia, audio, video), zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, prowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet oraz publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu i dzierżawy, nadawania bezprzewodowego, przewodowego i satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
 2. Uczestnicy konkursu udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w poszczególnych etapach Konkursu i koncertach laureatów.
 3. Pobieranie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanych celów zbierania danych oraz dopuszczenia do udziału w konkursie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Załączniki do niniejszego Regulaminu tworzą jego integralną część:
  a) Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
  b) Załącznik nr 2 – Lista repertuarowa.